Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden met betrekking tot reisovereenkomsten van Travelservice BV, gevestigd te Den Haag. De hiernavolgende algemene voorwaarden worden gehanteerd door Travelservice BV, die hieronder zal worden genoemd: “Travelservice BV”.

Artikel 1 TOEPASSELIJKHEID
1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Travelservice BV, een en ander zowel terzake van reisovereenkomsten als hieronder gedefinieerd als terzake van losse reisdiensten en maatwerkreizen die op aanvraag van een reiziger worden samengesteld.
2.Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien Travelservice BV zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden uitsluitend voor de reisovereenkomsten waarop zij betrekking hebben.
3.Eventuele door de contractant gehanteerde algemene voorwaarden worden door Travelservice BV niet geaccepteerd, tenzij Travelservice BV uitdrukkelijk schriftelijk anders met de contractant is overeengekomen.

Artikel 2 AANBIEDINGEN
1.Alle aanbiedingen en offertes van Travelservice BV, in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Artikel 3 DEFINITIES
In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:
-reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij Travelservice BV zich jegens de contractant verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden van tevoren georganiseerde reis, die een overnachting of een periode van meer dan 24 uur en tenminste één van de volgende diensten omvat: 1.vervoer; 2.verblijf; 3.een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, deel uitmakend van de reis;
-reiziger: de contractant en/of degene te wiens behoeve een overeenkomst met Travelservice BV is aangegaan. Indien zich een geval voordoet zoals omschreven in art. 9 lid 1 van deze voorwaarden, geldt de vervangende reiziger;
-vertegenwoordiger van Travelservice BV: agent, hotelier, medewerk(st)er, host(ess).
-overmacht : abnormale en onvoorzienbare omstandigheden, die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Travelservice BV aan de reisovereenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

Artikel 4 TOTSTANDKOMING REISOVEREENKOMST
1.De reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Travelservice BV. De aanvaarding kan bij Travelservice BV, telefonisch, per email, fax of brief plaatsvinden.
2.De inhoud van de (reis)overeenkomst wordt bepaald door de publicatie van Travelservice BV en eventueel schriftelijk of mondeling bevestigde afwijkingen/aanvullingen. Mocht de boekingsbevestiging van Travelservice BV essentieel afwijken van gesloten overeenkomst, dan heeft de reiziger gedurende 4 dagen na de verzenddatum van de schriftelijke weergave, doch minimaal 2 dagen voor aanvang van de reis, het recht de overeenkomst kosteloos doch schriftelijk te wijzigen of te annuleren.
3.De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, die namens of ten behoeve van een derde een reisovereenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze reisovereenkomst voortvloeien.
4.Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen door Travelservice BV binden Travelservice BV niet.
5. Het overeenkomen van een reisovereenkomst impliceert dat de reiziger akkoord gaat met de algemene voorwaarden van Travelservice BV.

Artikel 5 UITVOERING VAN DE REIS
1.Travelservice BV is gerechtigd voor de uitvoering van de reisovereenkomsten derden in te schakelen.
2. De informatie die bij de reisbescheiden wordt verstrekt, maakt deel uit van de reisovereenkomst. Zorg dus dat u deze leest.
3.De reiziger is verplicht elke nalatigheid bij de uitvoering van de reisovereenkomst, die ter plaatse door hem wordt geconstateerd, terstond mondeling, telefonisch, of schriftelijk per fax of email aan de betrokken dienstverlener en/of aan Travelservice BV of diens vertegenwoordiger ter plekke, te melden. Indien deze de tekortkoming niet binnen redelijke tijd oplost, dient de reiziger onverwijld contact op te nemen met het hoofdkantoor van Travelservice BV. Zie hiervoor ook artikel 16.

Artikel 6 INFORMATIE
1. De reiziger moet aan Travelservice BV alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.
2.Op verzoek van de reiziger zal Travelservice BV er voor zorgdragen dat de reiziger bij of na de totstandkoming van de reisovereenkomst naar de juiste instantie wordt verwezen voor informatie over onder meer paspoorten, eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en mogelijke andere vereisten c.q. formaliteiten van het land van bestemming op het gebied van de gezondheidszorg.
3.Travelservice BV verstrekt de reiziger tevens bij of kort na de totstandkoming van de reisovereenkomst informatie over de mogelijkheden tot het afsluiten van een annuleringskosten- en/of een reisverzekering.
4.Onverminderd het voorgaande heeft de reiziger zelf de zorgplicht bij de betrokken instanties de nodige (aanvullende)informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of eerder verkregen informatie niet is gewijzigd.
5.Travelservice BV draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders, websites en ander voorlichtingsmateriaal, die door derden zijn uitgegeven.

Artikel 7 REISBESCHEIDEN
1.Travelservice BV zal zich inspannen om de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek aan de reiziger ter hand te stellen. In sommige gevallen, zoals bij boekingen die kortstondig voor vertrek tot stand komen, kunnen reisbescheiden op het vliegveld van vertrek bij onze afhandelingsagent, of in het eerste verblijf van de reiziger worden klaargelegd. Indien de reisbescheiden niet naar het opgegeven (e-mail-) adres van de reiziger worden gestuurd, ontvangt de reiziger daarover bericht. In ieder geval dient de reiziger zich ervan te overtuigen bij vertrek in bezit te zijn van de juiste reisbescheiden. Vouchers van hotels, huurauto’s of andere geboekte onderdelen bevatten relevante informatie over uw reservering, vormen een bewijs van betaling en heeft u nodig bij het inchecken. 2.Op de reiziger rust de zorgvuldigheidsplicht om bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van de benodigde reisbescheiden en documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een toeristenkaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties en bij gebruikmaking van huurauto’s een geldig nationaal rijbewijs.
3.Wanneer bij vertrek uit Nederland of in de loop van de reis blijkt dat een reiziger niet beschikt over de vereiste reis- en/of grensdocumenten, is Travelservice BV hiervoor niet aansprakelijk te stellen
4.De reiziger die om een van de redenen genoemd in artikel 7.2 dan wel artikel 7.3 niet (verder) aan de reis kan deelnemen, heeft geen aanspraak op restitutie van (een deel van) de reissom. Bij annulering van de reis, zijn de kosten voor rekening en risico van de reiziger.

Artikel 8 WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER
1.De reiziger kan schriftelijk wijziging van de reisovereenkomst verzoeken.
2.Travelservice BV deelt de reiziger zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van het schriftelijke verzoek van de reiziger, mede of Travelservice BV met de verzochte wijziging akkoord gaat of niet.
3.Indien Travelservice BV niet met het verzoek van de reiziger akkoord kan gaan, zal zij haar beslissing met redenen omkleden. Indien Travelservice BV met het verzoek tot wijziging van de reisovereenkomst akkoord kan gaan, is de reiziger de gewijzigde reissom verschuldigd conform de geldende betalingsregelingen, alsmede een bedrag van ten minste € 25 per afzonderlijke wijziging voor vluchten, hotelovernachtingen, huurauto’s, excursies, ten opzichte van de oorspronkelijke reisovereenkomst inzake wijzigings- en communicatiekosten, onder aftrek van hetgeen reeds betaald is. Indien reisbescheiden zijn uitgeschreven, kunnen deze slechts tegen de annuleringsvoorwaarden gewijzigd worden.
4.Indien de reiziger het verzoek tot wijziging, nadat Travelservice BV heeft besloten niet met het wijzigingsverzoek in te stemmen, handhaaft, dan geldt deze handhaving als een annulering van de reisovereenkomst en zullen de daartoe bestemde bepalingen van deze voorwaarden, in het bijzonder art. 9, van toepassing zijn.

Artikel 9 ANNULERING DOOR DE REIZIGER
1.Indien één of een deel van de aangemelde reizigers verhinderd is aan de reis deel te nemen heeft (hebben) deze reiziger(s) de keuze:
-ofwel Travelservice BV te verzoeken zich te laten vervangen door een ander persoon (andere personen), die zelf nog geen reiziger(s) in de zin van deze voorwaarden is (zijn) en die in de plaats van de reiziger(s) aan de reis kan (kunnen) deelnemen;
Let wel: bij reisovereenkomsten waarbij een vliegticket is inbegrepen, kan een luchtvaartmaatschappij de vervanger weigeren, of aanzienlijke kosten hanteren die Travelservice BV zal doorberekenen.
-ofwel de reisovereenkomst(en) te annuleren.

Vervangende reiziger
2. De in het vorig artikellid bedoelde vervanging van de reiziger is uitsluitend mogelijk op de navolgende voorwaarden:
a. de vervangende reiziger voldoet aan alle aan de reisovereenkomst verbonden voorwaarden;
b. de reiziger dient het verzoek tot vervanging uiterlijk 7 kalenderdagen voor de dag van vertrek in bij Travelservice BV dan wel in ieder geval zo tijdig dat Travelservice BV nog de nodige handelingen en formaliteiten kan verrichten om de vervanging doorgang te laten vinden;
c. het omboeken van vliegtickets op een andere naam, door de luchtvaartmaatschappij wordt geaccepteerd, waarbij eventuele kosten zullen worden doorberekend;
d. een deugdelijke uitvoering van de reis verzet zich niet tegen een dergelijke vervanging.

3.De reiziger en de vervangende reiziger zijn beiden hoofdelijk aansprakelijk jegens Travelservice BV voor de betaling van de volledige reissom vermeerderd met wijzigingskosten als bedoeld in art. 8 en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging. In het bijzonder kunnen voor vliegtickets hoge wijzigingskosten ontstaan.

Annulering
4. Annuleringen kunnen louter schriftelijk in behandeling genomen worden op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
5.Indien een reisovereenkomst door de reiziger wordt geannuleerd, is de reiziger verplicht naast de eventueel reeds verschuldigde reserveringskosten de volgende bedragen terzake annuleringskosten aan Travelservice BV te betalen:
a. bij annulering tot 28 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 25% van de reissom;
b. bij annulering vanaf de 28ste dag tot 14 kalenderdagen voor de dag van vertrek: 50 % van de reissom;
c. bij annulering vanaf de 14de dag tot de laatste dag voor vertrek: 75 % van de reissom;
d. bij annulering op de dag van vertrek of later: de volledige reissom. Niet komen opdagen (no-show) geldt als annulering op de dag van vertrek.
6.De door de reiziger verschuldigde annuleringskosten zullen de hoogte van de overeengekomen reissom niet overschrijden.
7.Indien een reisovereenkomst betreffende het gezamenlijk verblijf of huur van meerdere reizigers in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning, andere accommodatie of gezamenlijke door een of meer van deze reizigers wordt geannuleerd, geldt deze annulering als een annulering voor de reisovereenkomsten met alle voornoemde (mede)reizigers. Elke reiziger zal in dat geval de verschuldigde annulerings- en reserveringskosten, opgesomd in de voorgaande artikelleden, moeten betalen, tenzij de reiziger uitdrukkelijk aan Travelservice BV te kennen geeft zijn reisovereenkomst met Travelservice BV in stand te willen laten en indien voor het aantal aldus “overblijvende niet-annulerende reiziger(s)” accommodatie beschikbaar is. De alsdan overblijvende reizigers moeten de reissom betalen, zoals die geldt voor dat nieuwe aantal reizigers. De door deze overblijvende reizigers verschuldigde annuleringsgelden worden verrekend met de hier bedoelde nieuwe reissommen.
8.Bij sommige reizen of onderdelen van reizen, waaronder camperreizen, rivier- of zeecruises, lijndiensten, maatwerkreizen, rondreizen en of pakketreizen via een low-cost carrier zijn afwijkende annuleringsregels van toepassing.  De annuleringskosten bedragen hier 100% van de reissom.

Artikel 10 WIJZIGING DOOR TRAVELSERVICE BV
1.Travelservice BV heeft het recht de reisovereenkomst te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. De reiziger kan in dat geval te allen tijde de overeengekomen reis of vertrekdatum kosteloos wijzigen overeenkomstig het bepaalde in lid 2. van dit artikel.
2.De reiziger die gebruik maakt van zijn recht de reisovereenkomst ingevolge het vorige artikellid te wijzigen, moet dit binnen 1 werkdag na ontvangst van het bericht van de wijziging door Travelservice BV aan Travelservice BV kenbaar maken.
Travelservice BV zal de reiziger binnen drie werkdagen een alternatieve minstens gelijkwaardige reis aanbieden
3. Indien na het vertrek van de reiziger(s) een belangrijk gedeelte van de reisovereenkomst niet kan worden uitgevoerd of Travelservice BV merkt dat hij in een belangrijk gedeelte van de door haar aangeboden diensten niet zal kunnen voorzien, zorgt Travelservice BV er voor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op de continuering van de reis.
4.Als de door Travelservice BV doorgevoerde wijziging aan Travelservice BV kan worden toegerekend en een reiziger hierdoor schade lijdt, welke schade een redelijkerwijs te verwachten gevolg is van voornoemde wijziging is Travelservice BV verplicht die schade te vergoeden. De hoogte van de aldus te vergoeden schade is echter in ieder geval beperkt tot maximaal de reissom. Indien de oorzaak van de doorgevoerde wijziging(en) echter aan de reiziger kan worden toegerekend, komen de kosten van de wijziging(en) voor rekening van de reiziger.
5. Indien er in de periode voor aanvang van de reis of gedurende het verblijf in een door Travelservice BV geboekte accomodatie kleine wijzigingen van service of inrichting plaatsvinden, waarvan Travelservice BV redelijkerwijs geen weet heeft, kan zij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
6. Indien het aangeboden hotel niet beschikbaar is, is Travelservice BV vrij om een alternatief hotel te reserveren, in dezelfde klasse.
7. Travelservice BV is ten alle tijde niet aansprakelijk voor het wijzigen van het vluchtschema indien deze op oorspronkelijke dag worden uitgevoerd.

Artikel 11 OPZEGGING DOOR TRAVELSERVICE BV
1.Indien de reiziger niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 13, heeft Travelservice BV het recht de reisovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, een en ander onverminderd het recht van Travelservice BV op betaling van de reissom, vermeerderd met rente en kosten.
2.Travelservice BV kan de reisovereenkomst voorts slechts opzeggen wegens gewichtige omstandigheden en uitsluitend met onmiddellijke ingang. Travelservice BV zal de reiziger onverwijld schriftelijk van de opzegging op de hoogte stellen met opgaaf van redenen.
3.Travelservice BV zal, voor zover de opzegging niet het gevolg is van een aan de reiziger toe te rekenen oorzaak, gelijktijdig met de in lid 2. bedoelde kennisgeving van de opzegging een gelijkwaardige of betere alternatieve reis aanbieden.
4.Indien het in het vorige artikellid bedoelde aanbod van Travelservice BV niet wordt aanvaard door de reiziger of indien Travelservice BV niet in staat is een dergelijk aanbod te doen, wordt de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde reissom door Travelservice BV aan de reiziger terugbetaald.
5.Bij groepsreizen heeft Travelservice BV in het bijzonder het recht de overeenkomst tot 5 werkdagen voor de dag van vertrek met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal reizigers dat zich voor een bepaalde reis heeft aangemeld kleiner is dan het vereiste minimum aantal reizigers voor bedoelde reis.
6.Indien de reisovereenkomst door Travelservice BV wordt opgezegd op grond van overmacht, is Travelservice BV geen schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 12 REISSOM
1.De gepubliceerde reissom geldt per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven in de betreffende publicatie.
2.Prijsopgaven van de reissom worden voortdurend inclusief de verschuldigde BTW doch exclusief elke overige heffing vermeld.
3.De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bij Travelservice BV bekend waren ten tijde van de publicatie.
4.Travelservice BV heeft het recht om tot 20 dagen voor aanvang van de reis de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de vervoerskosten, met inbegrip van brandstofkosten, de verschuldigde heffingen of toepasselijke wisselkoersen. Travelservice BV zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend. De reiziger kan de verhoging afwijzen, waarop Travelservice BV de reisovereenkomst kan opzeggen. De reiziger zal dan de reissom terug ontvangen of, indien de reis reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.
5. Heffingen die wettelijk worden opgelegd zullen zonder inachtneming van vertrekdatum volledig worden doorbelast aan de reiziger en geven geen recht tot opzegging van de reis met volledige restitutie van de reissom.

Artikel 13 BETALING
1. a. Bij het totstandkomen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 15 % van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Organisatoren van cruises, lijndienstreizen, rondreizen (inclusief camperverhuur), avontuurlijke reizen, eigen- vervoerreizen inzake de verhuur van motorboten of zeiljachten, resp. reizen met bezoeken aan nationale parken incl. “pretparken” of bezoeken aan culturele- of sportevenementen, en van reizen buiten Europa en de Middellandse Zeelanden kunnen hiervan afwijken. Zij maken dat vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar.
b. In geval van eigen-vervoerreizen naar hotels bedraagt de aanbetaling 20 % van de reissom.
c. In geval van eigen-vervoerreizen naar wooneenheden zoals bungalows, appartementen, stacaravans, campingstaanplaatsen bedraagt de aanbetaling 30 % van de reissom.
2. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag (bij eigen- vervoerreizen uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf) in het bezit zijn van het boekingskantoor. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 12 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.
3. Indien de overeenkomst binnen 6 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
4. De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door de reisorganisator gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot € 2.500,00; 10% over de daaropvolgende € 2.500,00 en 5% over de volgende € 5.000,00 met een minimum van € 40,00. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 HULPVERLENING
1.Travelservice BV is naar gelang van de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt conform hetgeen Travelservice BV en de reiziger op grond van de reisovereenkomst zijn overeengekomen. De reiziger dient na constatering hiervan, hulp terstond aan te vragen.
2.Indien de oorzaak daarvan aan de reiziger moet worden toegerekend is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem gevergd kan worden. De kosten voor de verleende hulp en bijstand komen in dat geval voor rekening van de reiziger.

Artikel 15 AANSPRAKELIJKHEID
1.Travelservice BV is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig hetgeen Travelservice BV en de reiziger op grond van de reisovereenkomst zijn overeengekomen.
2.Indien de reis niet verloopt conform de in lid 1 bedoelde overeenkomst en Travelservice BV niet in staat is de tekortkomingen binnen redelijke termijn te verhelpen, is Travelservice BV verplicht de reiziger de schade te vergoeden die hij dientengevolge lijdt, tenzij de tekortkoming niet aan Travelservice BV is toe te rekenen, noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt omdat:
a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger;
b.de tekortkoming in de uitvoering van de reisovereenkomst, die niet te voorzien was of kon worden opgeheven, is toe te rekenen aan een derde die niet is betrokken bij de levering van de in de overeenkomst betrokken diensten;
c.de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is te wijten aan overmacht of aan een gebeurtenis die Travelservice BV of degene van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met inachtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen.
3. Wanneer Travelservice BV aansprakelijk is op grond van dit artikel, zal haar aansprakelijkheid zijn beperkt c.q. uitgesloten conform toepasselijke internationale verdragen. Travelservice BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van enige verzekering.
4.Iedere aansprakelijkheid van Travelservice BV, uit welken hoofde ook, zal steeds zijn beperkt tot maximaal eenmaal de reissom.
5.De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Travelservice BV gelden ook ten behoeve van werknemers van Travelservice BV en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.
6.De reiziger is verplicht voor vertrek een deugdelijke reisverzekering af te sluiten.
7. Travelservice BV is nimmer aansprakelijk te stellen voor nadelige gevolgen (zowel materiële als immateriële schade) als gevolg van vertragingen en/of annuleringen van door de reiziger bij Travelservice BV geboekte diensten (waaronder vluchten).

Artikel 16 ONVOLKOMENHEDEN OF KLACHTEN
Een door de reiziger geconstateerde onvolkomenheid in of klacht over de uitvoering van de reisovereenkomst dient zo spoedig mogelijk op de plaats van bestemming aan het verantwoordelijk gezag (hotelier, receptie, chauffeur, reisleiding), tijdens de reis, kenbaar gemaakt te worden. Deze vertegenwoordiger zal ervoor zorgdragen, dat de onvolkomenheid of klacht -voor zover mogelijk- naar tevredenheid van de reiziger wordt verholpen. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken, dient de reiziger contact op te nemen met het hoofdkantoor van Travelservice BV, opdat er een passende oplossing getroffen kan worden. Indien de onvolkomenheid of de klacht naar mening van de reiziger niet bevredigend door zowel de vertegenwoordiger als het hoofdkantoor wordt opgelost, dient men de vertegenwoordiger en/of het verantwoordelijk gezag op de bestemming om een klachtenformulier te vragen. Dit klachtenformulier wordt vervolgens door zowel de reiziger als de vertegenwoordiger ondertekend. De reiziger dient binnen 14 kalenderdagen na afloop van de door Travelservice BV georganiseerde reis, schriftelijk en gemotiveerd zijn beklag te doen over de onvolkomenheid of klacht, althans over het niet verhelpen van deze onvolkomenheid of klacht door de vertegenwoordiger en/of door Travelservice BV. Dit klaagschrift moet altijd gepaard gaan met een door de reiziger en vertegenwoordiger ondertekend klachtenformulier. Travelservice BV is niet verplicht, klaagschriften die niet volgens de hiervoor genoemde wijze aan haar zijn kenbaar gemaakt, in behandeling te nemen. Uw klacht kan dus alleen ontvankelijk worden verklaard indien u deze ter plaatse bij de betreffende vertegenwoordiging/verantwoordelijk gezag kenbaar heeft gemaakt en hiervan een schriftelijke (ontvangst)bevestiging heeft ontvangen.

Artikel 17 GESCHILLEN
Alle geschillen, ook die welke slechts door één van partijen als zodanig worden beschouwd, welke zich naar aanleiding van enige met Travelservice BV aangegane reisovereenkomst voordoen, kunnen uitsluitend worden berecht door een bevoegde Rechter in Nederland, tenzij Travelservice BV en de reiziger zijn overeengekomen het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie.

Artikel 18 PRIVACY
Door verschillende landen worden additionele maatregelen getroffen om grenscontroles te verscherpen. Een van deze maatregelen houdt in dat luchtvaartmaatschappijen inzicht dienen te geven in passagiersgegevens aan douane, veiligheids- en immigratiediensten. Het kan dus voorkomen dat bepaalde boekingsgegevens worden doorgeven aan deze diensten door de luchtvaartmaatschappij waarmee gevlogen wordt. Travelservice BV zal onder geen beding gegevens van reizigers voor commerciële doeleinden gebruiken.

Artikel 19 TRAVELSERVICE BV HANTEERT DE CODE REISAANBIEDINGEN
Een prijsaanbieding dient een “inclusief prijs” te omvatten d.w.z. een prijs inclusief alle onvermijdbare bijkomende kosten. Hieronder worden verstaan alle (veiligheids) heffingen, (brandstof) toeslagen, (luchthaven) belastingen, etc. die op het moment van publicatie bekend zijn. Niet inbegrepen hoeven te zijn bemiddelingskosten, administratiekosten, ticketfee of ticketkosten. Bij al onze pakketreizen zijn deze kosten, toeslagen en belastingen (zoals ten tijde van publicatie bekend) bij de reissom inbegrepen.